Monday, November 18, 2013

Ilmiawan Sanggup Merakyat BH 11 nov

WAWANCARA DENGAN KETUA BARU JABATAN PENGAJIAN MELAYU NUS

Sebagai nara sumber, Jabatan Pengajian Melayu Universiti National Singapura cergas bersama masyarakat dan bertekad untuk relevan demi jangka panjang. Ketuanya, Prof Madya Dr Noor Aisha Abdul Rahman, berkongsi impian bersama MOHD RAMAN DAUD (raman@sph.com.sg).

Ilmiawan sanggup merakyat

MENDAMPINGI masyarakat untuk memahami masalah
dan mencari huraiannya. •
Itulah antara strategi untuk terus relevan bagi Jabatan Pe­
ngajian Melayu, Universiti Nasional Singapura (JPMUKS),
yang bakal berusia 60 tahun pada 2014.
Menurut ketuanya yang keenam dan terbaharu, Profesor
Madya Dr Noor Aisha Abdul Rahman:
"Selain pensyarah kami mendekati masyarakat, imej jaba­
tan ini dalam jangka panjang bergantung pada pengaruh dan
kewibawaan siswazah daripada jabatan ini.
"Mereka yang pernah belajar di jabatan ini tentu lebih arif
akan faedah yang telah mereka timba. Ini akan perpancar pa­
da hasil keija mereka.
"Ini merupakan imej atau jenama (branding) jangka pan­
jang yang jitu. Ianya bukan imej yang dapat digembar­gembur­
kan oleh usaha seranta (public relation)."
PERTEGUH JALINAN
Antara usaha strategik yang telah pun dilaksanakan dan
perlu dipertingkat JPMUKS ialah menguatkan jalinan kajian
dan keilmuan dengan universiti yang serius dalam pengajian
masyarakat dan dunia Melayu, ujarnya.
"Banyak universiti dalam rantau Nusantara yang mempu­
nyai program kajian yang penting dan dapat dikembangkan
bersama," terangnya.
Selain bidang bahasa dan kesusasteraan, kajian mengenai
permasalahan masyarakat Melayu perlu tingkatkan.
Menurut Profesor Noor Aisha, membangunkan program
persuratan dan budaya boleh dikembangkan ke
bidang­bidang lain dengan melibatkan keijasama erat antara
universiti atau pusat kajian tempatan dengan badan sastera
dan budaya serta sasterawan dan budayawan kita.
"Rancangan sedemikian boleh membawa kepada peningka­
tan wacana demi kepentingan masyarakat Melayu. Malah ia
boleh merobohkan dinding­dinding palsu yang memisahkan
kegiatan intelektual di pusat pengajian tinggi dengan pemikir
dan karyawan yang menggerakkan minda masyarakat. Ini
akan menjadi ciri dan sifat utama universiti masa depan," kat­
anya.
Antara rancangan sedemikian ialah Cita oleh JPMUKS
yang diselenggarakan oleh Dr Azhar Ibrahim Alwee. Ia sudah
beberapa kali diadakan dan melibatkan mahasiswa dan ak­
tivis persuratan Melayu setempat.
KETOKOHAN
Jabatan ini pernah menampilkan tokoh­tokoh yang menja­
di rujukan Dunia Melayu seperti Almarhum Pendeta Za'ba
yang juga ketua pertama jabatan ini dan Almarhum Prof Syed
Hussein Alatas yang dianggap 'bapa sosiologi Asia Tenggara'
serta Prof Tham Seong Chee yang dianggap tokoh pendidi­
kan.,
Adakah JPMUKS dapat meneruskan tradisi nara sumber
ini?
"Kami bersyukur dengan para tokoh ulung tadi. Malah ba­
nyak juga pemikir dan ilmiawan yang serius yang pernah bela­
jar atau mengajar di jabatan ini seperti Profesor Chandra
Muzaffar, Profesor Shaharuddin Maaruf dan Profesor Hadijah
Rahmat (yang pernah menjadi siswa di jabatan ini dan kini ket­
ua Unit Bahasa dan Budaya Melayu, Institut Pendidikan Ke­
bangsaan).
"Namun keahlian mereka adalah hasil keringat mereka
yangfbertahun­tahun memikirkan permasalahan dan soal­soal
penting masyarakat. Tokoh demikian tidak dapat dihasilkan
daripada proses pembelajaran di universiti sahaja. Bahkan ke­
munculan mereka tidak dapat dirancang oleh mana­mana uni­
versiti pun.
Dalam mendampingi masyarakat, Prof Noor Aisha mene­
gaskan bahawa sudah banyak makalah dan'kerja ilmiah yang
dihasilkan oleh pensyarah di jabatan ini termasuk laporan ka­
jian yang ditugaskan oleh agensi pemerintah atau pertubuhan
masyarakat.
"Jika ada keperluan mengadakan kajian yang di anjurkan
oleh pihak swasta atau pihak media, terpulanglah pada
pengkaji yang berkenaan untuk menimbangkannya.
"Selalunya pengkaji lebih minat dengan pengajian yang se­
lari dengan keahlian dan bidang tertentu mereka," katanya
yang merupakan editor sebuah buku terbitan Rima (sayap ka­
jian Angkatan Karyawan Islam, AMP) bertajuk, 'Religious Ac­
tivism and Women's Development in Southeast Asia'.

Berita Harian Singapore, Singapore
11 Nov 2013, by

Teniaga Pengajar Jabatan Pengajian Melayu Universiti Kebangsaan
Singapura (NUS) terdiri daripada tujuh mahaguru:
T1MBALAN
KFTUA PROF
MADYA
MAZNAH
MOHAMAD
(SEJARAH
SOSIAL DAN
EKONOMI)
PROFESOR
MADYA SYED
MUHD
KHAIRUDIN
AUUNIED
(SEJARAH)
PENOLONG PROFESOR DR
SHER BANU A. L. KHAN
(SEJARAH)
Di laman sawangnya, Jabatan Pengajian Melayu bersama dengan Jabatan Sosiologi,
Fakulti Sastera dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Nasiomal Singapura, (NUS)
mempelawa permohonan untuk jawatan Penolong Profesor/Profesor Madya.
KETUA: Profesor
Madya Noor
Aisha Abdul
Rahman1
(pengkhususan
Undang­undang
dan pengajian
Melayu)
FELO PELAWAT DR AZHAR
IBRAHIM (KESUSAST ERAAN
DAN SOSIOLOGI AGAMA
PENOLONG PROFESOR DR
SHER BANU A. L. KHAN
(SEJARAH)
Di laman sawangnya, Jabatan Pengajian Melayu bersama dengan Jabatan Sosiologi,
Fakulti Sastera dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Nasiomal Singapura, (NUS)
mempelawa permohonan untuk jawatan Penolong Profesor/Profesor Madya.
KETUA: Profesor
Madya Noor
Aisha Abdul
Rahman1
(pengkhususan
Undang­undang
dan pengajian
Melayu)

No comments:

Post a Comment